Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de websites van Eleas  BV, met de domeinnaam www.eleas.be alsook alle websites die door Eleas  werden of zouden worden ontwikkeld, allen hierna genaamd 'de Website'.
De vermelde websites zijn gecreëerd en worden beheerd door Eleas  bvba, met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 11, BE0785.807.886. Meer informatie kunt u aanvragen via info@eleas.be.
Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven.
Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkel juridische samenwerkingsverband gecreëerd.
Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
Eleas  behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.
Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Website van Eleas , alsook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van Eleas  (zie hoger), en dienen te worden aangevuld met de algemene voorwaarden van Eleas , die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen Eleas  en de klant/gebruiker.

Artikel 2: Toegang tot de website
Eleas  stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.
Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge stortingen of omwille van enige andere technische reden.

Artikel 3: Intellectuele rechten
De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Eleas & BlackLion, en hun eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.
De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren
die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Eleas .
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van Eleas is ten strengste verboden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
Deze Website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van Eleas .
Eleas  en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.
De informatie, producten en diensten die deze Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Eleas  biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden.
Eleas  is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Eleas  gewaarschuwd werd voor deze schade.
Zo is Eleas  evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina's van de Website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma's die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. Eleas  is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele
overdracht van virussen via zijn Website.
Eleas  is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Eleas  wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. Eleas  zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde
inbraak.
Eleas  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract dat werd gesloten, in geval van force majeure, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

Artikel 5: Verwerking van persoonsgegevens
Zie de privacy policy op onze website.

Artikel 6: Hyperlinks
De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van de vermelde Websites en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina's van de Website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.
Eleas  kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze Website door Eleas .
Eleas  wijst derhalve alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van koophandel te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel uitsluitend bevoegd zijn. Eleas  kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.
Eleas  behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.
Het gebruik van de Website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf niet van toepassing is.
Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalmiddel de Website niet verder te gebruiken.

Eleas bv
Pastorijstraat 11
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Contact via: info@eleas.be        
Ondernemingsnummer: 0785.807.886