Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEAS BV

Artikel 1: Identiteit Eleas bv
Rechtsvorm:                        besloten vennootschap (bv)
Benaming:                            Eleas 
Maatschappelijke zetel:    Pastorijstraat 11 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Telefoon:                               (02) 321.00.19
E-mailadres:                         info@eleas.be       
Websites:                              www.eleas.be & www.eleasseminars.be
Ondernemingsnummer:     0785.807.886
 

Artikel 2: Definities

2.1.      Eleas bv:                    De onderneming, met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 11

2.2.      Klant:                          Elke natuurlijke of rechtspersoon, die producten of diensten aankoopt van Eleas bv

2.3.      Gebruiker:                Elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten of producten die de klant van Eleas bv heeft aangekocht

2.4.      Overeenkomst:        De overeenkomst, samen met de eventueel hieraan gehechte bijlagen en de huidige algemene voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken, waarmee Eleas bv zich verbindt met een klant.

2.5.      Websites:                   De internetpagina www.eleas.be & www.eleasseminars.be waarop Eleas bv haar producten en diensten aanbiedt

2.6.      Leerplatform:           De geheel van de door Eleas bv via de websites ter beschikking gestelde opleidingen

2.7.      Jaarlicentie:             Het recht van de koper of gebruiker om gedurende de periode van één jaar onbeperkt gebruik te maken van het Leerplatform.

Artikel 3: Toepassingsgebied
3.1.      Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke overeenkomst die tussen Eleas bv en de klant wordt afgesloten.

3.2.      Elke aankoop of elk gebruik van de producten of diensten van Eleas bv, met inbegrip van haar website houdt de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden door de klant, die bevestigt voorafgaandelijk aan de totstandkoming van de overeenkomst kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. 

3.3.      Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de klant, die door Eleas bv niet worden aanvaard en die geen deel uitmaken van de overeenkomst tussen Eleas bv en de klant.

3.4.      Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing en afdwingbaar.

3.5.      Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen onder de rubriek “Algemene Voorwaarden” op de website.

3.6.      Eleas bv is gerechtigd om de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging van de algemene voorwaarden wordt via de website of per e-mail bekend gemaakt en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Elke aankoop zal onderworpen zijn aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing was op het moment van de bevestiging van de aankoop door Eleas bv.

Artikel 4: Prestaties

4.1.      Eleas bv stelt aan haar klanten en de gebruikers, tegen betaling, een online platform ter beschikking met opleidingen bestemd voor accountants en belastingadviseurs.
Eleas bv biedt verschillende opleidingen aan die verschillende thema’s bestemd voor de voormelde doelgroep behandelen. 
De inhoud van deze opleidingen zijn individueel verschillend. De inhoud van elke opleiding kan teruggevonden worden op het Leerplatform. 

4.2.      De inhoud van een opleiding kan ten allen tijde gewijzigd worden door Eleas bv.
Indien de inhoud van het Leerplatform na aankoop van een opleiding of een   jaarlicentie gewijzigd wordt, heeft een klant of gebruiker die deze opleiding heeft aankocht, niet automatisch recht op de nieuwe gewijzigde inhoud. 

4.3.      De inhoud van de opleidingen is ten allen tijde raadpleegbaar via de website van Eleas bv. 

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

5.1.      De overeenkomst wordt afgesloten in het Nederlands. Door in te schrijven voor een aparte opleiding of een jaarlicentie, bevestigt de klant dat de Nederlandse taal voor hem begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig is.

5.2.      Klanten kunnen bij Eleas bv ofwel inschrijven op een aparte opleiding ofwel een jaarlicentie aankopen. Eleas bv bepaalt autonoom of een opleiding apart kan worden aangekocht dan wel enkel in het kader van een jaarlicentie beschikbaar is.

5.3.      Bij gebreke aan tijdige opzegging, wordt een jaarlicentie op het einde van het licentiejaar stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar.

5.4.      Een jaarlicentie kan door de klant worden opgezegd indien deze ten minste 3 maanden voor het einde van de jaarlicentie Eleas bv hiervan per e-mail in kennis stelt.

5.5.      De inschrijving is pas definitief en de overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke bevestiging van de inschrijving door Eleas bv.

Samen met de bevestiging van de inschrijving ontvangt de klant een factuur m.b.t. de aangekochte opleiding.
De klant of de gebruiker zal slechts toegang tot het Leerplatform verkrijgen na betaling van de factuur.

Artikel 6: Prijzen en betaling

6.1.      De op de website aangegeven prijzen van de opleiding en de jaarlicentie zijn exclusief BTW.
Het aanbod en de prijs zijn geldig op de dag waarop de inschrijving door Eleas bv wordt bevestigd aan de Koper.
Het aanbod en de prijs kunnen voor het plaatsen van de inschrijving door de klant ten allen tijde worden gewijzigd door Eleas bv.

6.2.      Het totale bedrag dat door de klant verschuldigd is, wordt steeds vermeld op de webpagina bij de inschrijving.

6.3.      Uiterlijk drie werkdagen na de inschrijving, ontvangt de klant per e-mail van Eleas bv een bevestiging van de inschrijving alsook een factuur m.b.t. het te betalen bedrag.

6.4.      Alle facturen van Eleas bv zijn contant betaalbaar.
Indien de factuur op verzoek van een gebruiker op naam van een derde werd uitgeschreven, dan blijft de gebruiker hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van Eleas bv, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden.
Protest tegen een factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van Eleas bv, met vermelding van de reden van het protest. Bij gebreke hieraan wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
In geval van niet tijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele verwijlinterest verschuldigd van 10 %, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10%. 
Bij gebreke aan betaling door de klant op de vervaldag van de factuur, worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling lastens de klant opeisbaar.

Artikel 7: Intellectuele rechten

7.1.      Het Leerplatform, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen vervat in de website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Eleas & BlackLion, en hun eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

7.2.      De klant of de gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Eleas bv.

7.3.      De leervideo's en documentatie die door het Leerplatform ter beschikking wordt gesteld zijn auteursrechtelijk beschermd.
De bestanddelen van het Leerplatform mogen dus niet geheel of gedeeltelijk vertaald, aangepast en/of verveelvoudigd worden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Eleas bv.  

7.4.      Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van Eleas bv is ten strengste verboden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1.      Eleas bv stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Leerplatform 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.
Eleas bv behoudt zich evenwel het recht voor om de toegang tot het Leerplatform te onderbreken wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden.

8.2.      Eleas bv is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare zware fout in de uitvoering van de overeenkomst, nooit voor lichte of zelfs herhaaldelijke niet-zware fouten.
De vergoeding die Eleas bv hiervoor verschuldigd kan zijn is beperkt tot de kostprijs die de Klant voor de opleiding heeft betaald. 

8.3.      Eleas bv is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

 • De kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud van de website of het Leerplatform of andere documenten die in het kader van een opleiding ter beschikking worden gesteld alsook m.b.t. inhoud op andere (externe) websites waarnaar via hyperlinks op de website of het Leerplatform wordt verwezen;
 • Enige beslissing genomen of handeling gesteld door de klant of de gebruiker op basis van de inhoud van de website of het Leerplatform;
 • Eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies, virussen, enz. op de website of het Leerplatform;
 • Indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade, enz.), behalve in het geval van bedrog, zware fout of opzettelijke fout ;
 • Gevolgen van overmacht. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht overmacht uit te maken: staking, lock-out, oorlog, extreme weersomstandigheden, overheidsverplichtingen, gewijzigde wetgeving of reglementeringen, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan brandstof, verkeershinder.

Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor Eleas bv onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. 
In geval van overmacht heeft de klant geen enkel recht op terugbetaling of schadevergoeding vanwege Eleas bv.

8.4.      Klachten voortvloeiend uit het gebruik van de website of het Leerplatform kunnen gerapporteerd worden aan Eleas bv via e-mail: info@eleas.be.

De contactgegevens van Eleas bv staan vermeld onder art. 1 van deze algemene voorwaarden.                   

Artikel 9: Geschillen

Op elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden, de door Eleas bv afgesloten overeenkomsten, alsook het gebruik van de website of het Leerplatform is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen tussen Eleas bv en de klanten of gebruikers worden beslecht door het Vrederecht te Lennik en de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel.

Artikel 10: Privacy

10.1.    Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Eleas bv verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, webshops en andere producten en diensten van Eleas bv, gaat de koper of de gebruiker ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Eleas bv  verwerkte persoonsgegevens.
Eleas bv behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan steeds op de website van Eleas bv worden teruggevonden.

10.2. Persoonsgegevens in het bezit van Eleas
Volgende gegevens worden via registratie en inschrijving /aankoop op/van onze diensten en activiteiten aan Eleas bv meegedeeld en op verschillende manieren door Eleas bvverwerkt in het kader van de commerciële en administratieve relatie met de klanten en gebruikers: 

 • Gegevens die rechtstreeks aan Eleas bv worden verstrekt;
 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
 • Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord;
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten in het kader van een bestelling;

10.3.  Gegevens uit andere bronnen

Eleas bv  kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren.
Op de websites van Eleas bv kunnen links naar andere websites staan. 
Deze websites worden niet altijd beheerd door Eleas bv en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. 
Eleas bv  kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.
De koper of de gebruiker is niet verplicht om gegevens te verstrekken aan Eleas bv of om akkoord te gaan met de verwerkingen.
Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Eleas bv  (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

10.4  Verwerking van de persoonsgegevens door Eleas bv

Persoonsgegevens worden door Eleas bv  voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst (zoals het sluiten van abonnementen, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • De optimalisatie van algemene-, commerciële- en marketingstrategieën van Eleas bv;
 • De naleving van de op Eleas bv  van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

10.5.Eleas bv deelt geen persoonsgegevens

De aan Eleas bv verstrekte gegevens worden door Eleas bv niet aan derden verstrekt, tenzij die noodzakelijk is het kader van de correcte dienstverlening bij de uitoefening van een overeenkomst.

10.6.,  De rechten van de klant en de gebruiker

De klant of de gebruiker heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Eleas bv  van hem verwerkt.
De klant of de gebruiker heeft tevens recht op het wissen van zijn persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.
De klant of de gebruiker kan op ieder moment de gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 
Tevens hebt de klant of de gebruiker het recht om zich te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van zijn persoonsgegevens, tegen het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer dit doorgeven niet noodzakelijk is voor de Eleas bvdienstverlening) en tegen het opstellen van een profiel.
Hiertoe kan de klant of de gebruiker contact opnemen met Eleas bv  via de contactinformatie zoals opgenomen in art. 1 van deze algemene voorwaarden.
De klant of de gebruiker heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

10.7.     Veiligheidsbeleid van Eleas bv 

10.7.1.Beveiliging van de gegevens
Om de persoonsgegevens van de klant of de gebruiker op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Eleas bv  alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. 
Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.
Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

10.7.2.Bewaring van gegevens
Eleas bv  zal de gegevens van de klant of de gebruiker niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Eleas bv  met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Eleas bv om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

10.7.3. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)
Eleas bv verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, webshops, … van Eleas bvte gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.
Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Eleas bv deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.