Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en diensten van Eleas bv, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 11, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant (hierna: Klant). De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door ELEAS aangepast worden.

2. Prestaties
De prestaties van ELEAS bestaan uit het ter beschikking stellen van een platform met opleidingen en strekken ertoe opleidingen te verschaffen aan de Klant. Deze prestaties worden hierna aangeduid als “Leerplatform”. De Klant aanvaardt dat ELEAS geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de inhoud van het Leerplatform om aan specifieke behoeften van de Klant te beantwoorden. ELEAS neemt alle redelijke maatregelen om te voorzien dat de Klant beroep kan doen op zo volledig, getrouw en juist mogelijke informatie. ELEAS geeft hier evenwel geen garantie toe. Dit geldt zowel voor de Leerplatform als voor de ter beschikking gestelde documenten.

3. Totstandkoming overeenkomst
Inschrijvingen kunnen slechts bij elektronische of schriftelijke kennisgeving gebeuren. Een overeenkomst tussen de Klant en ELEAS zal blijken uit de facturatie. Daarentegen scheppen commerciële documenten en aanbiedingen van ELEAS geen verbintenissen in hoofde van ELEAS. Telefonische inschrijvingen worden in principe niet aanvaard.

4. Ter beschikking gestelde documentatie
De leervideo's en documentatie die door het Leerplatform ter beschikking wordt gesteld zijn auteursrechtelijk beschermd, de bestanddelen van het Leerplatform mogen dus niet geheel of gedeeltelijk vertaald, aangepast en/of verveelvoudigd worden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Eleas bv.  Teksten en/of logo’s van ELEAS op zowel documentatie als op de website zijn auteursrechtelijk beschermd.

5. Aansprakelijkheid
ELEAS is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. ELEAS is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de Klant, noch is ELEAS aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van ELEAS wordt weerhouden, is ELEAS er maximaal toe gehouden de betroffen opleiding van het Leerplatform te vervangen en, indien mogelijk, de jaarlicentie proportioneel terug te betalen.

6. Jaarlicenties
Een jaarlicentie op eleas.be geeft u onbeperkte toegang tot het “Leerplatform” en is niet opzegbaar tijdens de duur van de licentie.  
De jaarlicenties zijn stilzwijgend verlengbaar op het einde van het licentiejaar en kunnen voortijdig beëindigd worden. De jaarlicenties zijn jaarlijks schriftelijk opzegbaar mits inachtname van een opzegperiode van 3 maanden voor vervaldag.

7. Betaling
De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ELEAS. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd van 12 %, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van € 50,00. Dit beding sluit geenszins aanvullende schadevergoedingen uit. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de verhogingen en dan pas op de hoofdsom. 
De deelnemer is steeds samen met de inschrijver en de (rechts)persoon op wiens naam desgevallend gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van ELEAS. De Klant mag nooit wegens een klacht die door hem wordt geformuleerd het volledige bedrag of een deel van de door hem verschuldigde bedragen afhouden, of overgaan tot een compensatie.
Protest tegen een factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van de Leverancier. Bij gebreke aan protest wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
ELEAS houdt zich het recht voor schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met eventuele vorderingen van de Klant ten opzichte van ELEAS, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden.

8. Verwerking van gegevens
De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van ELEAS en kunnen worden aangewend voor zowel administratieve als commerciële doeleinden, doch worden niet doorgegeven aan derden. Deze gegevens zijn eigendom van ELEAS en zullen dit blijven.
De Klant kan steeds om mededeling en verbetering vragen van zijn gegevens. Wanneer de Klant geen commerciële informatie van ELEAS wenst te ontvangen, of indien de klant het gebruik van zijn gegevens voor commerciële doeleinden wenst te stoppen, zal de Klant dit schriftelijke ter kennis brengen aan ELEAS.

9. Geschillen
De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van ELEAS zich bevindt, zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil, dat voortspruit uit de overeenkomst, dat beheerst wordt door het Belgisch recht.

10. Contactgegevens
Eleas bv
Pastorijstraat 11
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Contact via: info@eleas.be        
Ondernemingsnummer: 0785.807.886
KMOP registratienummer DV.O245164